Sık Sorulan SorularAGÜ BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ARAŞTIRMACILAR İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR

 1. Sisteme Proje yüklerken nelere dikkat etmeliyim ?
 • Başvuru formu tek parça halinde sisteme yüklenmelidir. (Çalışma Takvimi, Bütçe ayrı olmamalı)
 • Projedeki araştırmacıların isimleri başvuru formuna yazılmalı araştırmacılar kurumdan ise sisteme personelden aktarılmalı değil ise başka kurum olarak yazılmalıdır.
 • Talep edilen Bütün kalemler için sisteme örnek proforma fatura yüklenmelidir.
 • Seyahat dışındaki tüm harcama kalemleri için Teknik şartname sisteme yüklenmelidir. Ayrıca KDV oranı da belirtilmelidir.
 • Projede Araştırma amaçlı seyahat ve Kongre katılımı varsa bu seyahatler için sisteme davet mektubu eklenmelidir.
 • Bütçede sarf malzemeler Tüketim malzemesi olarak ayrı ayrı yazılmalıdır.
 • Bütçede kutu, paket gibi ibareler varsa bunların kaçlık olduğu da belirtilmelidir.
 • Bütçede kitap alımı varsa alınacak kitabın kütüphanede olmadığını gösterir belge sisteme yüklenmelidir.
 • Bütçede fiyatlar TL cinsinden verilmelidir.
 • Bütçede marka, model belirtilmemelidir.
 • Teknik şartname Word ortamında hazırlanıp sisteme yüklenmelidir. Teknik şartnamede marka model belirtilmemelidir.
 1. Proforma faturalarda nelere dikkat etmeliyim?

Belgelerin firma tarafından kaşelenmiş, imzalanmış ve BAP Birimine hitaben düzenlenmiş olması gereklidir.

 1. Teknik Şartname hazırlarken nelere dikkat etmeliyim ?
 • Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine imkan bırakmayacak şekilde, açık ve kesin olmalıdır.
 • Teknik şartnameler en az 2 (iki), mümkünse daha fazla üretici firmanın ürününü kapsayacak ve böylece rekabet ortamını yaratacak şekilde hazırlanmalıdır. Teknik şartnamelerde; belli bir marka, model, veya belirli bir firmaya yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmemelidir.
 • Yedek parça alımlarında parçayı tanımlama ve asıl ürüne entegresi konusunda tereddütler yaşanmaması için, yedek parça alımlarında, ihale konusu işin tanımının yapılabilmesi için, yedek parçasına ihtiyaç duyulan ana malın marka ve modeli belirtilerek teknik şartname düzenlenebilecektir.
 • Teknik şartnamesi hazırlanacak malzemeden beklenen performans, çalışma şartları, kullanım yeri ve amacı açıkça belirtilerek fonksiyonel istekler yazılmalı; varsa malzemenin birlikte kullanılacağı diğer cihazlar/elemanlar ile uyumlu çalışması isteğine de yer verilmelidir.
 • Teknik şartnamelerde ölçü birimleri için Uluslararası Ölçü Birimleri Sistemine uygun birimler kullanılmalıdır.
 • Teknik Şartnamede istenilen özellikler maddeler halinde numaralandırılarak veya tablo halinde belirtilmelidir. Varsa; temin edilecek araç, malzeme ve teçhizat ile birlikte istenecek yedek parça ve sarf malzemesi, test ve kalibrasyon cihazı, bakım set ve avadanlığı, doküman (kullanma kılavuzu, yedek parça kataloğu, bakım talimatı, v.b) ile ilgili hususlar teknik şartnameye dahil edilmeli, bu tür malzeme, cihaz ve dokümanın miktarı belirtilmelidir.
 • Çevre şartlarından etkilenebilecek malzeme için (elektronik, optik ve elektro optik cihazlar, araç, teçhizat, vb.) çevre şartları ile ilgili istekler bunların hangi şartlarda muayene edileceği hususu ile birlikte teknik şartnamelere yazılmalıdır. Çevre ile ilgili istekler; malzemenin kullanım yerine göre, sıcaklık, basınç, rutubet, buz, kar, yağmur, rüzgar, su ve tuz serpintisi, şok ve ivme, titreşim gürültü, toz, kum, mikroorganizma, radyasyon, elektrik, manyetik ve elektromanyetik etkiler, kimyevi maddeler, vb çevre koşullarından etkilenmeleri gibi isteklerden kullanım yerinde maruz kalabileceği çevre şartlarını kapsar.
 • Temin edilecek malzeme ve/veya sistemi kullanacak personele verilmesi gerekli olabilecek teknik içerikli eğitimler ile ilgili hükümler teknik şartnamede belirlendiği şekilde ihale dokümanında belirtilmelidir.
 • Gerekli ise, kalite güvence sistemi belgesi ve ürün kalite belgesi hususları belirtilmelidir.
 • Cihaz alımlarında en az iki yıl garanti şartı konulmalıdır. İki yıldan fazla garanti istenildiği takdirde ayrıca bildirilmelidir. Gerekli ise, cihazlarla ilgili kaç yıl süreyle yedek parça garantisi istenildiği belirtilmelidir.
 • Teknik şartname her kalem malzeme için ayrı ayrı hazırlanmalıdır.
 • Satın alınacak mal ve hizmetler için firmalar tarafından teklif edilen ürünlerin şartnamelere uygunluğundan araştırmacılar sorumludur.

4.Projesi Kabul Edilen Araştırmacıların İzleyeceği Adımlar Nelerdir ?

 1. Sözleşme Dosyası: APSİS üzerinden indirilecek ve proje yürütücüsü tarafından ilgili alanları doldurulacaktır (projenin onaylanmasından sonra en geç bir ay içerisinde). Tez projeleri için sözleşmede yer alan kısım lisansüstü eğitimin yürütüldüğü ilgili enstitü müdürlüğü veya fakülte dekanlığı tarafından da onaylanmış olmalıdır.
 2. Etik Kurul İzin Belgesi: Gerekli olan projeler için belgenin aslının veya yetkili mercilerce onaylanmış nüshasının BAP Birimine teslim edilmesi zorunludur.
 3. Satın Alma Talep Dilekçesi: APSİS üzerinden oluşturulacak, yazıcı çıktısı imzalanmış olarak teslim edilecektir.
 4. Teknik Şartname Dosyası: Komisyon tarafından onaylanan teknik şartname, Satın alma talebiyle beraber her sayfası imzalanarak BAP Birimine teslim edilmelidir.
 5. Projeler Kapsamında Araştırma Amaçlı Seyahat ve Kongre Katılımı varsa davet ve katılım mektubu BAP birimine teslim edilmelidir.

5.Projeler Kapsamında Araştırma Amaçlı Seyahat ve Kongre Katılımına Yönelik Yolluk Giderlerinin Karşılanmasında dikkat edeceğim hususlar nelerdir ?

 • Katılım tarihinden en az 15 gün önce, talep dilekçesinin ve ekinde katılım davetinin, birim yönetim kurulu kararı ve Rektörlük izin onaylarının BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi, (Yönetim Kurulu kararında ilgili seyahatin amacı, tarih aralığı, gidilecek yer, ilgili proje kapsamında karşılanacak giderler, ulaşım şekli (otobüs, tren, uçak vb) gerekli tüm hususlar açıkça belirtilmelidir.)
 • Katılımın ardından, araştırmacıların birimi tarafından hazırlanan ve yetkililerce imzalanan Yolluk Bildirim Formunun (Araştırmacılar gündeliklerinin hesaplanmasında 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesine tabidirler. Ayrıca 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır. ) ve ekinde katılım belgesinin, katılım ve seyahat ile ilgili harcama belgelerinin ve bildiri örneğinin BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi,
 • Yurt dışı katılımlarda katılım belgesine ilave olarak, katılım belgesi İngilizce dışındaki bir yabancı dilde hazırlanmış ise katılım belgesinin Dekan, Dekan Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı veya Müdür tarafından onaylanmış tercümesi ve Pasaport’ un ön yüzü ve giriş-çıkış kaşelerinin bulunduğu sayfanın fotokopisinin BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi gereklidir.

6.Ek Bütçe talebi hangi durumlarda yapılır?

Araştırmacının Proje bütçesindeki ödenek kalmadığı zaman Bap Komisyonuna hitaben APSİS Sistemi üzerinden gerekçeli dilekçesiyle başvurulabilir.

 1. Aldığım avası ne zamana kapatmalıyım?

Bap Projesinden alınan avanslar en geç bir ay içerisinde kapatılmalıdır.

8.Faturada bulunması gereken zorunlu özellikler nelerdir?

Firmalar tarafından hazırlanacak faturalarda fatura başlığı Abdullah Gül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne hitaben olmalıdır. Ayrıca faturada Proje numarası ve Proje Yürütücüsünün adı yazılmalıdır.

Kurumumuz Vergi Dairesi ve Numarası belirtilmelidir. (Mimarsinan VD. 5400387968 )

9.Satın almalarda doğrudan temin limitleri ne kadardır?

2015 Yılı için Doğrudan Temin Üst Limiti Büyükşehir Belediyeleri için 51.385 TL’dir.

10.Proje Destek Limitleri Ne kadar ?

KDV dahil olarak aşağıdaki gibidir.

 1. Normal Araştırma Projeleri: 40.000 TL
 2. Çok Disiplinli Araştırma Projeleri: 80.000 TL
 3. Öncelikli Alan Araştırma Projeleri: 100.000 TL
 4. Ulusal Katılımlı Araştırma Projeleri: 30.000TL
 5. Uluslararası Katılımlı Araştırma Projeleri: 40.000TL
 6. Tez projeleri:
 • Yüksek Lisans: 8.000TL
 • Doktora: 15.000TL
 • Sanatta Yeterlik: 15.000TL
 1. Güdümlü Projeler: Komisyon kararına bağlıdır
 2. Hızlı Destek Projeleri: 5.000TL
 3. Araştırma Başlangıç Destek Projeleri: 000TL
 4. Genç Araştırmacı ve Bilim İnsanı Yetiştirme Projeleri: 000TL
 5. Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği:
 • Ulusal Bilimsel Toplantılar İçin: 8.000TL
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılar İçin: 10.000TL
 1. Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği:
 • Türkiye’deki ulusal toplantılar için: 1000TL
 • Amerika, Avustralya, Uzakdoğu vb. ülkelerdeki uluslararası bilimsel toplantılar için: 4000TL
 • Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika ülkeleri ve Türkiye’deki uluslararası bilimsel toplantılar için: 2500TL

Copyright © 2022 Abis Teknoloji